VERKOOPSVOORWAARDEN

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

I. Preambule

GREENHOUSE is een onderdeel van BRANDS BV (hierna genoemd “Greenhouse”), heeft zijn maatschappelijke zetel te Koestraat 175A, 8800 Roeselare, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0732.859.843. Het BTW nummer is BE 0732.859.843. (“Verkoper”)

Greenhouse is te bereiken via (mail) hello@greenhouse.boutique, telefonisch via 0032 51 800 330 of per post op Greenhouse, Koestraat 175A, 8800 Roeselare, België.

II. Toepassingsgebied


De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle orders geplaatst op greenhouse.boutique, greenhousestore.be en greenhouseshop.be. Bijgevolg aanvaardt elke persoon, die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op Greenhouse, deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en erkent de Klant hiervan op de hoogte te zijn geweest voor zijn/haar bestelling.

Greenhouse behoudt het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen op om het even welk moment. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden die door de klant aanvaard zijn op het moment van het plaatsen van zijn/haar order.

Door zijn/haar bestelling te valideren op de website, erkent de Klant de huidige voorwaarden zonder voorbehoud, gelezen en aanvaard te hebben. Er is geen vrijstelling toegestaan van deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.

III. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

IV. Levering

Greenhouse verkoopt vanuit België, en levert naar verschillende EU landen. Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Voor levering in een specifiek land, dat niet is opgenomen in de bestemmingen, kan de Klant Greenhouse contacteren om meer informatie omtrent de leveringsvoorwaarden in dat specifiek land te bekomen. De vermelde leveringstermijnen op de website van Greenhouse zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Bestellingen die geplaatst worden op Greenhouse worden behandeld van zodra de betaling van de bestelling ontvangen is.  De levering van producten is voorzien binnen de 3 tot 10 dagen na betaling. Voor sommige producten zal de levertijd langer zijn dan 10 dagen, dit zal dan ook vermeld worden online bij de specificaties van het product en in de orderbevestiging. Producten met een langere levertermijn worden gemaakt op vraag van de Klant en kunnen niet geannuleerd worden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Greenhouse kan niet verantwoordelijk worden geacht bij overmacht, die de productie, beschikbaarheid, transport of levering van het product zou beïnvloeden. Wanneer onjuiste prijzen worden vermeld op greenhouse.boutique, greenhousestore.be of greenhouseshop.be vanwege technische fouten en op basis van deze onjuiste prijzen komt een koopcontract tot stand, dan heeft Greenhouse het recht om het koopcontract te annuleren, zelfs nadat de bestelling per e-mail is bevestig.  De betaling zal onmiddellijk worden terugbetaald.

In het geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. In het geval van niet-beschikbaarheid van het product, zal Greenhouse de Klant informeren per e-mail. Als de initiële levertermijn niet kan nagekomen worden, zal een nieuwe levertijd worden doorgegeven aan de klant, overeenkomstig de informatie die beschikbaar is bij Greenhouse. De klant kan, indien gewild, zijn order annuleren, tegen terugbetaling of aanvulling van zijn credits.

Greenhouse heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In het geval een order bestaat uit meerdere producten waarvan bepaalde producten onmiddellijk beschikbaar zijn en andere niet onmiddellijk, dan zal Greenhouse het order slechts uitleveren als alle producten van het order beschikbaar zijn. In het geval de Klant de beschikbare producten eerder wil ontvangen, dan dient deze een afzonderlijk order in te geven voor deze producten en de transportkosten 2x betalen.

Er wordt automatisch een email verstuurd naar de Klant op het moment van uitsturen van de goederen, en dit naar het email adres dat werd ingegeven bij registratie. Greenhouse informeert de klanten van de levertijden op een louter indicatieve basis, zoals doorgegeven door de gekozen transporteur. Transportkosten worden bevestigd bij checkout, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. Transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming, gewicht en afmetingen. Greenhouse informeert zijn klanten dat deze levertijden geen rekening houden met zaterdag, zondag en feestdagen.

Producten zijn verpakt conform de transportnormen die van kracht zijn, en bieden een optimale bescherming van de producten tijdens hun transport. De klant dient dezelfde normen te respecteren in het geval een product wordt teruggezonden als gevolg van dienst-na verkoop of om redenen van niet-geschiktheid. Eventuele schade geconstateerd aan een product dat voortvloeit uit het product dat niet goed werd verpakt kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling of geen restitutie in het geval van de onmogelijkheid van wederverkoop in die staat of in het geval van een aangegeven technisch probleem dat nog verslechterd is.

V. Prijs

De aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Levering is alleen mogelijk in de genoemde landen zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden. Het BTW tarief van toepassing is het BTW tarief dat geldig is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan impact hebben op de verkoopprijs van de producten in de catalogus. Onze prijzen houden rekening met de Belgische BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten op de site. De prijzen kunnen echter niet gewijzigd worden nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Deze zelfde regeling is ook geldig indien er plots een wijziging komt in één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu-belasting. Indien dit voorvalt zal de wijziging steeds worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de artikelen die verkocht worden op Greenhouse.

De prijs van het product staat steeds aangegeven op de website. Deze prijs is exclusief verwerkings- en verzendkosten. Deze kosten worden afzonderlijk en duidelijk aangegeven voor de definitieve validatie van de bestelling. Alle andere kosten die inherent zijn aan het plaatsen van een bestelling, zoals internetverbinding of communicatie kosten zijn voor rekening van de klant.

VI. Betaling

De klant kan zijn bestelling online betalen met VISA, MasterCard, Maestro of IDEAL. De Klant garandeert Greenhouse dat hij de vereiste vergunning heeft om de gekozen wijze van betaling te gebruiken. Het debet voor de aankopen op rekening van de klant wordt gedaan op het moment van de verwerking van de bestelling.

De betaling van een bestelling wordt online gedaan en kan zowel met een debit als een kredietkaart, en dit steeds voor de gehele bestelling. Online betalen gebeurt op een zeer veilige manier, nl via "SSL betaling". Dit is een beveiligingsprogramma van Ogone dat is goedgekeurd door de Centrale Dienst voor Information System Security, en dat strikt voldoet aan de bancaire regelgeving. Ogone’s encryptie proces zorgt voor een volledige vertrouwelijkheid van de informatie die door de klant is verstrekt. Een bestelling wordt pas als geldig beschouwd zodra de betaling is geaccepteerd door het gekozen betalingssysteem (Visa, Mastercard, Maestro, Ideal). De gegevens van het betalingssysteem vormen het bewijs van alle transacties.

Greenhouse kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het frauduleus gebruik van een gekozen betalingsmethode. Bij elk frauduleus gebruik zal Greenhouse juridische stappen ondernemen tegen de frauduleuze gebruiker. Greenhouse heeft het recht om de verwerking en levering op te schorten indien de officieel erkende organisaties de toestemming van de bankkaart weigeren of in het geval van niet-betaling. Greenhouse behoudt zich daarenboven het recht om bijkomende bestellingen van een klant te weigeren indien deze niet heeft betaald in een eerdere bestelling, of met wie een geschil over de betaling nog steeds niet is afgewikkeld.

VII. Order en contractuele verbintenissen

De bestelling kan zowel online worden geplaatst als in de winkel. De persoonlijke gegevens en informatie die de klant bij de bestelling geeft moeten juist en volledig zijn. De klik waarbij de klant de bestelling valideert vormt een onherroepelijke verbintenis van zijn/haar zijde. Iedere bestelling valt onder de onderhavige algemene voorwaarden en wordt contractueel van zodra de bevestigingsmail is verstuurd. Deze email bevat de bevestiging van Greenhouse, en wordt verstuurd na aanvaarding van de betaling.

Het beeldmateriaal van de producten op de website maken geen deel uit van de contractuele verbintenissen. Elke verandering van de verpakking en/of de weergave van het product in het algemeen, zal op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Greenhouse inhouden.

VIII. Overdracht van Eigendom

Greenhouse blijft eigenaar van de geleverde producten tot de volledige betaling door de klant is gebeurd. De bovenstaande bepalingen beletten echter niet de overdracht op de Klant van de risico’s mbt verlies of beschadiging van de producten tijdens de levering, alsmede van de schade die zij zouden kunnen veroorzaken.

De overdracht van de eigendom van het bestelde product zal plaatsvinden zodra de bestelling is geplaatst, dat wil zeggen zodra de bevestiging van de bestelling is verzonden, en dit na aanvaarding van de betaling.

IX. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen), volgens de wet van 6 april 2010, de wet van de handelspraktijken, heeft de klant het recht om zijn bestelling terug te zenden, zonder een boete te betalen, met uitzondering van de kosten van verzending en terugzending van de goederen, en dit binnen een termijn van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door de Klant.

De klant dient Greenhouse hiervan te informeren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan: Greenhouse, Ooststraat 3, 8630 Veurne, België of door contact op te nemen met Greenhouse via (e-mail) hello@greenhouse.boutique met vermelding van het ordernummer en de reden voor het terugsturen. Greenhouse zal dan aan de klant de te volgen stappen aangeven. In alle gevallen wordt het terugsturen uitgevoerd op risico van de klant. De klant moet ten alle tijden het bewijs van terugsturen kunnen voorleggen.

De producten die teruggestuurd worden moeten intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop (niet gebruikt), en in de originele verpakking. Ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en geen enkel teken vertonen van slijtage of verslechtering. De goederen moeten zich steeds in een staat van volmaakte reinheid zijn. Elk product dat beschadigd is, onvolledig, of waarvan de originele verpakking is verslechterd, zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Dit recht op teruggave wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die nog steeds voor de klant zijn.

In het geval het recht op terugzending door de Klant wordt uitgeoefend zal Greenhouse, na ontvangst, een email versturen naar de Klant met bevestiging van ontvangst. Daarna zal Greenhouse de Klant credits toekennen voor hetzelfde bedrag. 

De klant kan ook vragen om de som volledig terug te storten. Gelieve, in dit geval, een email te sturen naar hello@greenhouse.boutique. In het geval van een vraag voor terugbetaling zal Greenhouse het bedrag terugbetalen binnen de 30 dagen.

Alle producten op de site kunnen teruggestuurd worden tenzij expliciet vermeld. In elk geval zal het recht op terugsturing niet gelden voor producten die een persoonlijk karakter hebben, die gemaakt werden volgens de specificaties van de Klant of die enkel gemaakt worden op bestelling. De levertermijn van deze producten is vaak langer dan 4 weken. Bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, specifieke afmeting of samenstelling op de website. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na bestelling niet meer worden geretourneerd. De Klant kan deze goederen enkel annuleren binnen de 14 dagen na aankoop. Producten die te snel verouderen of waarvan de kwaliteit achteruitgaat kunnen niet worden teruggestuurd. Ook eventuele diensten die uitgevoerd werden, kunnen niet geannuleerd worden.

X. Klachten

Greenhouse herinnert de klant eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om de zending bij ontvangst en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verzendingsdienst te inspecteren en de verzendingsdienst evenals Greenhouse te wijzen op de aanwezigheid van elke anomalie (blutsen, schade aan de verpakking, …) en dit binnen 2 werkdagen na de levering van de goederen. In afwezigheid van enige melding hiervan wordt het product beschouwd als geaccepteerd door de Klant en kan deze anomalie niet meer het onderwerp uitmaken van enig dispuut betreffende de levering. Klachten gerelateerd tot de staat van levering worden a posteriori niet aanvaard door Greenhouse.

Alle klachten of vragen voor informatie moeten gericht worden naar hello@greenhouse.boutique, opdat Greenhouse zo snel mogelijk alle nodige maatregelen kan nemen.

XI. Garantie

In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek kunnen de huidige voorzieningen de professionele verkoper niet ontslaan van de garantie tegen alle gevolgen van verdoken defecten aan de verkochte goederen. De klant wordt expliciet op de hoogte gebracht dat Greenhouse niet de producent is van de goederen die aangeboden worden in de winkel(s) van Greenhouse via de online store.

Als gevolg hiervan zal in het geval van schade, veroorzaakt aan een persoon of een goed door een defect aan het verkochte product, alleen de producent van dit product verantwoordelijk gehouden worden door de Klant op basis van de informatie die op de verpakking van vermeld product vermeld wordt.

 

Greenhouse kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van het niet respecteren van de wet in het land waar de goederen geleverd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de lokale overheden te checken naar de wettelijkheid van de import en de wettelijkheid van het gebruik van producten en diensten die besteld worden.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

XII. Overmacht

Geen van beide partijen worden aanzien als falend in hun contractuele verplichtingen in zover hun uitvoering vertraagd, geblokkeerd of verhinderd wordt door omstandigheden buiten hun controle. Overmacht, zowel als wat door de Belgische rechtbanken als dusdanig gedefinieerd worden, worden geacht het onderstaande te omvatten:  volledige of gedeeltelijke stakingen, zowel extern als intern in het bedrijf, een blokkering van onderdelen of transport om welke reden dan ook, legale of wettelijke beperkingen, computer pannes, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, uitval van telecommunicaties als gevolg van blikseminslag of netwerkdefecten die niet onder controle zijn van de Klant.

Overmacht of omstandigheden buiten controle zullen aanzien worden als extern aan de beide partijen, onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onafhankelijk van de wil van beide partijen en die niet konden verhinderd worden ondanks alle redelijk mogelijke inspanningen.

XIII. Bescherming van uw gegevens en privacy

Greenhouse voldoet aan de huidige Belgische wetgeving op de privacy en data bescherming. Bezoekers van de website hebben steeds recht tot toegang, aanpassing, correctie en verwijdering van de gegevens die met hun gerelateerd zijn.

Op het ogenblik van inschrijving of bestelling, of binnen de context van andere specifieke acties zal Greenhouse bezoekers of Klanten inviteren om nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen te ontvangen of aanbieden om te registreren ten einde geïnformeerd te blijven van zijn exclusieve verkopen.

Ten allen tijde kan de Bezoeker of Klant zijn inschrijving, via zijn persoonlijke account of via een hypertext link die zich onderaan bevindt op de pagina van de ontvangen email, wijzigen of verwijderen. Greenhouse verbindt er zich toe om binnen de kortst mogelijke tijd deze aanpassingen van inschrijvingen door te voeren evenals de verwijdering van de inschrijving aan zijn commerciële emails uit te voeren.

Greenhouse kan ook zijn Bezoekers en Klanten uitnodigen om promotionele offers van zijn partners te ontvangen. Greenhouse mag ook de identiteit en de coördinaten van zijn Gebruikers of Klanten uitwisselen, in zover en alleen in zover deze laatste hiermee hebben ingestemd . De Gebruikers en Klanten kunnen hun keuze hieromtrent op elk ogenblik melden op de site van Greenhouse.

Greenhouse maakt gebruik van data acquisitie systemen zoals cookies. Cookies zijn een computer file die op de hard disk van gebruikers computer worden geplaatst. Cookies maken het mogelijk om Greenhouse op de hoogte te brengen van een voorgaand bezoek door de gebruiker op de site en deze informatie te verbinden met Gebruikers’ persoonlijke data die hij voordien op de site heeft nagelaten, meer specifiek in referentie met de koop die overwogen wordt.

XIV. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de inhoud (tekst, commentaren, werken, illustraties, foto’s videos, grafieken, geluiden …inclusief de onderliggende technologiën die hiervoor gebruik worden) die gepubliceerd worden op deze site is beschermd over de gehele wereld onder copyright en intellectuele eigendomsrechten , en mogen niet gekopieerd worden voor elk ander gebruik ook, uitgezonderd in het geval van voorafgaandelijke toelating door Greenhouse. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de Greenhouse producten is strikt verboden. Elke persoon die in het bezit is van een Internet site en die op zijn site een directe link wenst te maken naar de Greenhouse site moet autorisatie vragen aan Greenhouse. Een autorisatie gegeven door Greenhouse impliceert geen overeenkomst van affiliatie en zal in geen geval gegeven worden op een permanente basis. Op eenvoudige aanvraag van Greenhouse zal de link moeten verwijderd worden.

XV. Scheidbaarheid

Een wetsverandering, regulatie of een beslissing van het gerecht om één of meer bepalingen van de verkoopsvoorwaarden te verwerpen zal niet de algemene wettigheid van deze Voorwaarden tot gevolg hebben. Een dusdanig tot gevolg hebbende wijziging geven geen recht aan de Klant om geen rekening te houden met algemene verkoopsvoorwaarden. Indien een verkoopsvoorwaarde niet expliciet is vermeld zal het beschouwd worden als een voorwaarde die in de sector van mail order verkopen in België algemeen geldend zijn.

XVI. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen Greenhouse en de Klant zijn onder de rechtspraak van de Belgische Wet. Alleen de Belgische rechtbanken worden als gemachtigd beschouwd. Alleen de Belgische wet is toepasbaar in geval van procesvoering en indien geen minnelijke schikking overeenkomst kan bereikt worden. Alleen de Rechtbank van Gent is gemachtigd onafhankelijk de plaats van levering en/van verblijfsplaats van de Klant.